Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Uygulama Esasları

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA

ESASLARI

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak yazılım için yerlilik kriterlerini ve yazılım için yerli malı belgelendirme işlemlerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Uygulama Esasları, 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak TOBB ve TESK’e bağlı odalar tarafından yazılım için düzenlenecek olan yerli malı belgelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Uygulama Esasları, 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’nin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1)Bu esaslarda geçen;

 1. BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
 2. Komisyon: Yazılımın yerlilik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı konusunda tespit yapmak üzere TOBB bünyesinde; TÜBİTAK, TSE, TOBB, TESK, SSM, BTK ve üniversitelerin bilgisayar bölümlerinden bir asil bir yedek olmak üzere, konularında uzman toplam 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek kişiden oluşturulan Yazılım Değerlendirme Komisyonunu,
 3. Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odası, esnaf ve sanatkârlar odasını,

ç) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

 1. SSM: Savunma Sanayii Müsteşarlığını,
 2. TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,
 3. TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
 4. TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ğ) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

 1. Yazılım Uzmanı: Yerli malı belgesi düzenlenecek yazılımlara ilişkin başvuruları incelemek, sekretaryasını yapmak ve komisyona sunulacak ön inceleme raporunu hazırlamak üzere TOBB bünyesinde istihdam edilen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve yazılım konusunda 5 yıl deneyimi olan kişi/kişileri,

ı) Yerli Malı Belgesi düzenlenecek yazılım: Piyasada hazır halde alınıp satılabilen sabitlenmiş/paket yazılımlar ile piyasaya arz edilmek üzere hazırlanan ve belli aşamalardan geçtikten sonra Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu veya başka bir mevzuata göre bir hakka dönüşen yazılımları,

ifade eder.

 • Yerli Malı Tebliği’nde yer alan tanımlar bu uygulama esasları için de geçerlidir.

MADDE 5-(1)Yazılım, tamamen Türkiye’de geliştirilmesi, en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı olarak kabul edilir. Bu şart, aşağıda belirtilen kriterlerin yerine getirilmesiyle sağlanır:

 1. Yazılımın sahibine ilişkin şartlar
 • Gerçek kişilerin Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliğin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş olması,
 • Tüzel kişilik için sermayenin en az %51’inin yurtiçinde kurulu tüzel kişilik/ki şilikl ere ve/veya Türkiye’de yerleşik gerçek kişi/kişilere ait olması.
 1. Yazılıma ilişkin teknik şartlar
 • Yazılımın yaşam döngüsü içerisindeki tüm aşamalara (1-proje yönetim planı/yazılım geliştirme planı, 2-analiz, 3-tasarım, 4-kodlama, 5-test, 6-bakım, 7-kurulum kılavuzu, 8- kullanım/yardım kılavuzu) ilişkin dokümanların olduğunu gösterir TS ISO IEC 12207 belgesinin olması,
 • Yazılıma ilişkin TS ISO IEC 25051 belgesinin olması,
 • Yazılımda Sürüm Takip Sisteminin kullanılması,
 • Yazılım Teknik Tanıtım Formu (Ek-2) ve eki dokümanların sunulması.
 1. İstihdama ilişkin şartlar

1) Yazılım geliştirme ekiplerinde (1-proje yöneticisi, 2-analiz ekibi, 3-tasarım ekibi, 4- kod yazım ekibi, 5-test ekibi, 6-bakım ekibi) ve/veya AR-GE’de istihdam edilen personelin en az %51’inin TC vatandaşı olması.

Yazılım için yerli malı belgesi başvuru şekli ve gerekli belgeler

MADDE 6- (l)Başvuru sahibi, Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ve eki belgelerle birlikte kayıtlı olduğu odaya başvurur. Bu belgeler şunlardır:

 • Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nin (aslını göstermek şartıyla) sureti,
 • Yazılım geliştirme ekiplerinde (1-proje yöneticisi, 2-analiz ekibi, 3-tasarım ekibi, 4- kod yazım ekibi, 5-test ekibi, 6-bakım ekibi) ve/veya AR-GE ekibinde çalışanların kimlik bilgilerini gösterir belgeler,
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti,
 • Gerekli ekleri haiz imzalı Yazılım Teknik Tanıtım Formu (Ek-2),
 • Yazılım İçin Taahhütname (Ek-3),
 • TS ISO IEC 12207 Belgesi ve TS ISO IEC 25051 Belgesi,
 • Yazılım geliştirme ekiplerinde (1-proje yöneticisi, 2-analiz ekibi, 3-tasarım ekibi, 4- kod yazım ekibi, 5-test ekibi, 6-bakım ekibi) ve/veya AR-GE ekibinde görev yapan personelin görevlendirme yazıları, varsa sertifikaları, Yabancıların Çalışma İznini gösterir belgeler, SGK bildirimleri,
 • Varsa ilgili ürüne ilişkin tüm fikri, sınaî ve ticari haklar ve/veya telif hakkına dair belgeler,
 • Yazılımın kaynak kodları ile yazılımın yaşam döngüsü dokümanlarının TSE’ye teslim edildiğine dair yazı,
 • Yazılımın yaşam döngüsü içerisindeki tüm aşamalarına (proje yönetim planı/yazılım geliştirme planı, analiz, tasarım, kodlama, test, bakım, kurulum kılavuzu, kullanım/yardım kılavuzu) ilişkin belgeler.
 • Başvuru evrakları ilgili oda tarafından kontrol edilir. Eksik evrak olması durumunda müracaat reddedilir.
 • İlgili oda tarafından Başvuru Dilekçesi ve eki belgeler, inceleme ve değerlendirme yapılmak üzere TOBB ve TESK aracılığıyla TOBB bünyesinde istihdam edilen yazılım uzmanı/uzmanlarına iletilir. Yapılan başvurular uzmanlarca kayıt altına alınarak dosyaya başvuru numarası verilir.

Yazılımın yerliliğinin tespit edilmesi

MADDE 7- (1) Yazılımın yerliliğine ilişkin başvuruların ön inceleme ve kontrolleri yazılım uzmanı/uzmanları tarafından aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

 1. Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ve Yazılım Teknik Tanıtım Formu (Ek-2) ekinde sunulan evrak ve içerikleri kontrol edilir.
 2. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yazılımın sahibine ilişkin şartların doğrulanması, başvuru sahibine ait Ticaret Sicil Gazetesi/Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi ve kimlik bilgilerini gösterir belge ile yapılır.
 3. Yazılım Teknik Tanıtım Formunda (Ek-2) bildirilen yazılım geliştirici ekibin kimlik bilgilerini, Yabancı Çalışma İznini gösterir belgeler, SGK kayıtları ve proje içerisindeki görevlendirme yazıları, Proje Yönetim Planı veya Yazılım Geliştirme Planı ile karşılaştırılır.

ç) Yazılımın yaşam döngüsü içerisindeki tüm aşamalara (1-proje yönetim planı/yazılım geliştirme planı, 2-analiz, 3-tasarım, 4-kodlama, 5-test, 6-bakım, 7-kurulum kılavuzu, 8- kullanım/yardım kılavuzu) ilişkin dokümanların; Yazılım Teknik Tanıtım Formunda (Ek-2) bildirilen yazılım geliştirici ekip tarafından hazırlandığı, Yazılımda Sürüm Takip Sistemi logları ile kontrol edilir.

 1. Yazılım sahibi tarafından sunulan Yazılım İçin Taahhütname (Ek-3) içerik bakımından kontrol edilir.
 • Yapılan ön inceleme ve kontrol sonucunda yazılım uzmanı/uzmanları tarafından Komisyona sunulmak üzere Ön İnceleme Raporu (Ek-4) hazırlanır.
 • Komisyon, yerlilik başvurusunda bulunulan yazılımın başvuru evrakları ve Ön İnceleme Raporu üzerinden yazılımın bu uygulama esaslarında belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını tespit eder ve sonucunu Yazılım Değerlendirme Tutanağı (Ek-5)’na bağlar.
 • Komisyon gerekli gördüğü durumlarda yerinde inceleme yapar.
 • Yazılım Değerlendirme Tutanağı, TOBB veya TESK tarafından ilgili odaya gönderilir.
 • Başvuru, TOBB’a ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

Komisyon toplantıları ve kararları

MADDE 8- (1) Komisyon TOBB’un yazılı çağrısı üzerine Komisyonun TOBB üyesi başkanlığında toplanır.

 • Komisyon, üye tam sayısıyla toplanır ve oy birliği ile karar alır.
 • Komisyon üyelerinin toplantıya katılımı zorunludur. Asil üyenin mazeret bildirmesi kaydıyla yedek üye toplantıya katılım sağlar.
 • TOBB, komisyon üyelerinin toplantıya katılımının devamlığından, komisyonun çalışmasından ve toplantıların süresi içerisinde yapılmasından sorumludur.

Yazılım için yerli malı belgesinin düzenlenmesi

MADDE 9- (1) Yazılım Değerlendirme Tutanağı ile yerlilik şartlarının sağlandığı tespit edilen yazılım için ilgili oda tarafından Yerli Malı Belgesi düzenlenir.

 • Yazılım Değerlendirme Tutanağı ile yerlilik şartlarının sağlanmadığı tespit edilen yazılım için yerli malı belgesi başvurusu ilgili oda tarafından reddedilir.
 • Oda tarafından yerli malı belgesi düzenlenen yazılım, aynı zamanda yerli girdi olarak değerlendirir.

Yerli Malı Belgesinin hazırlanması ve onaylanması

MADDE 10- (1) Yerli Malı Belgesi formu (Ek-6) ve (Ek-7) ilgili oda tarafından elektronik ortamda doldurulur ve 10 işgünü içerisinde onaylanır.

Yerli Malı Belgesi’nin onay ücreti

MADDE 11- (1) Yazılım için düzenlenen Yerli Malı Belgesi ücreti, TOBB ve TESK ilgili mevzuatları çerçevesinde tespit edilir ve uygulanır.

Diğer Hususlar

MADDE 12-(1) Bu uygulama esaslarında belirtilmeyen hususlarda SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği hükümleri geçerlidir.

 • Başvuru sahibinin verdiği bilgi ve belgelerde yanıltıcı hususların bulunduğunun tespiti halinde başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilik 1 (bir) yıl süre yerlilikle ilgili başvuruda bulunamaz. Eğer Yerli Malı Belgesi düzenlenmiş ise belge iptal edilir.
 • Yazılım sahibi tarafından odaya sunulan ticari sır niteliğindeki bilgiler, kanunen yetkili mercilerden başkasına açıklanamaz, verilemez ve kendileri veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek amacıyla kullanılamaz. Bu kapsamda TOBB, TESK, ilgili oda, yazılım uzmanı/uzmanları ve komisyon ticari sırlarla ilgili bilgi ve belgelerin korunmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

Sorumluluk

MADDE 13- (1) Yazılım uzmanı/uzmanları ile komisyon yazılımın yerliliğinin tespiti konusunda genel hukuk hükümleri çerçevesinde sorumludurlar.

(2) Yerli Malı Belgesi’nin sahibi ile bu belgeyi düzenleyen ilgili oda ve belgeyi İdareye sunan istekliler belgedeki bilgilerin doğruluğundan genel hükümler ve/veya 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludurlar.

Kontrol

MADDE 14- (1) İlgili oda tarafından; yerli malı belgesinin düzenlenmesinden sonra yazılımın yerlilik kriterlerin korunup korunmadığına yönelik yazılım sahibi bazında ara kontrol yapılabilir. Yazılımın yerlilik kriterlerin korunmadığı tespit edilirse yerli malı belgesi iptal edilir.

Denetim

MADDE 15- (1) Bakanlık Tebliğ ve bu Uygulama Esaslarının uygulanmasına ilişkin denetim yapmaya yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16-(1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığın görüşü alınarak işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 17-(1) Bu Uygulama Esasları, Bakanlığın görüşü alınarak TOBB ve TESK Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Uygulama Esasları TOBB ve TESK tarafından yürütülür.

EKLER:

 1. Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (1 sayfa)
 2. Yazılım Teknik Tanıtım Formu (1 sayfa)
 3. Yazılım İçin Taahhütname (1 sayfa)
 4. Ön İnceleme Raporu
 5. Yazılım Değerlendirme Tutanağı (1 sayfa)
 6. (TOBB) Yerli Malı Belgesi (Yazılım) Standart Formu (1 sayfa)
 7. (TESK) Yerli Malı Belgesi (Yazılım) Standart Formu (1 sayfa)