Kapasite Raporu Ticaret Odası İTO

Kapasite Raporu müracaatını İstanbul Ticaret Odası İTO  gerçekleştirmek isteyen kuruluşların aşağıdaki şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Kapasite Raporu Ticaret Odası İTO (İstanbul Ticaret Odası) örnek alınarak;

Oda üyesi olan,
Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
Sigortalı işçi sayısı en az bir (1) en fazla dokuz (9) olan yenileme müracaatlarında işçi sayısı sınırlaması yoktur,
Adresi tescil edilmiş olan bir iş yeri,
Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu belgesi için başvurabilirler.

1. Firmanın Kapasite Raporu alacağı imalathane adresinin(İTO kayıtlarındaki tescilli adres)  bağlı olunan ilçe belediyesinden alınmış UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) adres yazısı ile  güncellenmiş  olması zorunludur.Aksi takdirde Sanayi Sicil Belgesi alınamamaktadır,

2. Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur,

3. İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),

4. İşçilerin son aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi(Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya yeni  firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,

5. Vergi Levhası fotokopisi,

6. Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,

7. İş yerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı toplam bilanço değer beyanı ve listesi,

8. Kiralama yoluyla edinilen makinelerin;

a) Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa,sözleşmenin en az 1 yıllık olması;süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi,

b) Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ve tarihli ödeme planı,

9. Firmaya ait kalite belgelerinin(TSE, ISO, HACCP, CE, Marka Tescili vb) listesi ile bu belgelerin fotokopileri.

10. İstanbul Ticaret Odası veznesine yatırılacak Kapasite Tespit Ücret makbuzu.