Kapasite Raporu Müracaatı İçin İstenen Belgeler

Kapasite Raporu Müracaatı İçin İstenen Belgeler’i siz değerli müşterilerimiz için aşağıda maddeler halinde sıralamış bulunmaktayız.

1- ) Kapasite Raporu Formu (Tarafımızca Hazırlanır)
2- ) Taahhütname (Tarafımızca Hazırlanır)
3- ) Bilanço
4- ) Makine ve teçhizatın demirbaş defter kayıtları (Noter Tasdikli) veya faturaları. (Kayıtlarda olmayan makine ve tesisat dikkate alınmaz. )
5- ) Kiralık olan bina, iş yeri ve makine ve tesislerle ilgili tarafların imza sirkülerlerin den imza kontrolü yapılarak, Noter tasdiki olmaksızın, ıslak imzalı kaşeli bina ve makine kira kontratı
6- ) İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirkülerleri.
7- ) Ödenmiş 1 Adet elektrik makbuzu.
8- ) Çalışan İşçilerin son 3 aya ait SGK bildirgeleri, tahakkuk fişi veya ödeme makbuzlarının fotokopileri,
9- ) Vergi levhasının fotokopisi
10- ) Oda veznesine yatırılacak harç makbuzu.
11- ) TOBB hesabına yatırılacak harç makbuzu.